ybdi

ארגון הקבלנים והבונים

יוסי בר דוד, יו"ר משותף ועדת התחדשות עירונית בארגון, בסקירה על השינויים בתחום ההתחדשות העירונית כחלק מחוק ההסדרים של התוכנית הכלכלית לתקציב המדינה 2021-2022. תיקוני חקיקה להליך ההכרזה וביחס להטבות המס, הכרזה על מתחם פינוי בינוי – תיקוני חקיקה בחוק הרשות להתחדשות עירונית1.

ייעול מנגנון קבלת הכרזה על מתחמי פינוי בינוי – במקום שההכרזה תינתן על ידי שר הבינוי והשיכון לאחר התייעצות עם וועדה, הוסמך מנהל הרשות להתחדשות עירונית לתת את ההכרזה, ללא צורך בהתייעצות כאמור.

1. הכרזה לא תהיה מוגבלת בזמן, אך מנהל הרשות יהיה רשאי לבטלה בנסיבות מסוימות. תיקונים חקיקה למיסוי מקרקעין – פינוי בינוי ובפרק עסקאות תמ"א 381. תיקון בהגדרת "יחידה אחרת", המוגדרת כיום כיחידה שאינה משמשת למגורים, כך שיובהר כי מדובר ביחידה נפרדת ועצמאית. להערכתנו, תיקון זה מרחיב את הגדרת "יחידת מגורים" באופן שיקל על מוכרים.

2. הובהר כי ניתן להגיש בקשה לקבלת המלצה להכרזה על מתחם גם לאחר החתימה על הסכם הפינוי בינוי, כל עוד הבקשה הוגשה בסמוך לאחר החתימה. לפי לשון החוק הקודמת היה נדרש להגיש את הבקשה להמלצה לפני החתימה על ההסכם.

3. עד היום קבע החוק כי הפטור ממס לדייר בפרויקט פינוי בינוי יינתן לבעל זכויות בגין מכירת זכויות ביחידה אחת בלבד במתחם. התיקון מרחיב את הפטור כך שיינתן לבעל זכויות המחזיק ביחידת מגורים אחת או יותר במתחם.

4. בוטלה ההגבלה על קבלת הפטור במקרה של קבלת מתנה מקרוב ב-24 חודשים שלפני החתימה על הסכם הפינוי בינוי.

5. ניכוי הוצאות במכירת הדירה החלופית שהתקבלה בפרויקט פינוי בינוי – הובהר כי לא ניתן יהיה לנכות בחישוב השבח במכירה את ההוצאות שהוציא היזם לשיפוץ הדירה מהתמורה שקיבל המוכר, שכן המוכר הוא לא זה שנשא בהוצאות אלו. לפני התיקון לא היה לכך אזכור מפורש בחוק.

6. הוראה דומה נקבעה גם ביחס לניכוי הוצאות במכירת דירה חלופית שהתקבלה בפרויקט תמ"א 38/2 וכן במקרה של תמ"א 38/1.

7. נקבע, כי הן ביחס לפרויקט פינוי בינוי והן ביחס לפרויקט תמ"א 38/2, יראו זכות לדירת מגורים חלופית שהתקבלה תמורת יחידת המגורים הנמכרת, כדירת מגורים כהגדרתה בסעיף 9(ג) לעניין מס רכישה או כדירת מגורים לעניין מס שבח, למרות שטרם נבנתה.

שתפו:

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב linkedin

מאמרים נוספים

דברים שנשאתי בראיון באתר וואלה

היה לי הכבוד והעונג להתארח בראיון בתחום פינוי בינוי במדור הנדל״ן בוואלה יחד עם שותפי המרצים במרכז האקדמי לנדל״ן . צפיה מהנה https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnadlan-center.walla.co.il%2Fitem%2F3125189%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsharebutton%26utm_term%3Dsocial%26utm_content%3Dfacebook%26utm_campaign%3Dsocialbutton%26fbclid%3DIwAR0aOMbcleZC71Hi0yhTk7EYjGn-YkjvtneTLnY9Ir0CBQX2SsCa_pxm6JU&h=AT0wIody8yxeiLoKMTzb2dVe6-MLQCJUicb5AFuYIIPxbntf7spFIa5v8NHxcJzwuoBQfWYmi1PnDOcMDJwYmE5NwecPri0DlrU4C0PDrRoUI4gh0W0gVEhMqZUKw5RZ2g&tn=%2CmH-R&c[0]=AT3wbeP6lVJ4blAONtQx3W-18AIZt9_T1X2yhuHajSR0mIBotb67zDU6REt2MXyKy0WVsWseExWcttHuKZ7paY2Hf6683ZSR8qGZAYKAoTWd5z_cV_h5ABBjvZhllY0iiNA0KQCRVDlAZOGiYqbLMQVhcmc

יוסי בר דוד

לשמש גשר בלתי אמצעי

יו"ר ועדת ההתחדשות העירונית במחוז תל אביב והמרכז של ארגון הקבלנים והבונים, יוסי בר דוד, מדבר על התפקיד החדש, על תפיסת עולמו ועל השינויים שעובר

יוסי בר דוד

חסמים בהתחדשות עירונית

לא מפקירים אזרחים ! בהעדר עסקאות נדל"ן מסורתיות אחת מהחלופות הנדל"ניות האמיתיות הינה פרוייקטים של פינוי בינוי. צפו בדבריו של Yossi Bar David, יו"ר משותף

צרו קשר